ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 5


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ฟอร์ม
 1. แบบทะเบียนราษฎ์ร
 2. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 3. แบบใบลาสมทบ
 4. คำร้องขอวางเงิน
 5. แบบคำขอคัดข้อมูลนิติบุคคล
 6. คำร้องขอขยายวางเงิน
 7. รง.1 คำฟ้อง (คำสั่งศาลกรณีพิจารณา ศรง5)
 8. รวมแบบฟอร์ม
 9. แบบกรอกประวัติผู้พิพากษาสมทบ
 10. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับผู้พิพากษาสมทบ
 11. บันทึกการแจ้งข้อเท็จจริงต่อนิติกรศาลแรงงาน
 12. บันทึกการฟ้องด้วยวาจาต่อศาลแรงงาน
 13. รง.1 คำฟ้องคดีแรงงาน
 14. รง.2 คำร้องคดีแรงงาน
 15. รง.3 คำสั่งเรียกโจทก์
 16. รง.4 หมายเรียกจำเลย
 17. บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 18. รง.6 ใบสั่งจ่ายเงิน
 19. รง.7 ใบมอบอำนนาจให้ดำเนินคดีแทน
 20. แบบคำขอสืบค้นข้อมูลนิติบุคคล
 21. คำร้อง
 22. คำให้การจำเลย
 23. อุทธรณ์
 24. ท้ายอุทธรณ์
 25. คำแก้อุทธรณ์
 26. ท้ายคำแก้อุทธรณ์
 27. 40 ก
 28. รง.1 คำฟ้อง (คำสั่งศาลกรณีฟ้องต่างจังหวัด)
 29. รง.1 คำฟ้อง (ไม่มีคำสั่งศาล)
 30. รง.2 คำร้อง
 31. แก้อุทธรณ์
 32. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 33. บัญชีพยาน
 34. บัญชีรายชื่อและที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง
 35. บันทึกการแจ้งข้อเท็จจริงต่อนิติกร
 36. บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 37. บันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 38. แบบสำรวจความประสงค์ไกล่เกลี่ย
 39. ใบแต่งทนาย
 40. ใบมอบฉันทะ
 41. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 42. ใบสั่งจ่ายเงิน
 43. หมายเรียกจำเลย
 44. แก้อุทธรณ์
ประกาศ
ประกาศ
 1. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
 2. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 80/2559 เรื่อง เวรปฏิบัติการของผู้พิากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
 3. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 31 รายการ
 4. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 7
 5. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
คำสั่ง
 1. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 43/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม
 2. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 2/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
 3. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 12/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
 4. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 16/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
 5. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 25/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 6. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 26/2560 เรื่องเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
 7. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 25/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลแรงงานภาค 5 ได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบอำนวยการความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5” ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค 5 กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค 5 โดยได้รับเกียรติจากนายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายพล สุธาพันธ์ เลขานุการ     ศาลแรงงานภาค 5, นางสาวภัสรา เสถียรวัฒน์ชัย นิติกรชำนาญการ และนางอังคณา ศรีสงคราม เจ้าหน้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากร           ณ ห้องประชุมพลอยชมพู กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าว