ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 5ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ฟอร์ม
 1. รง.1 คำฟ้อง (คำสั่งศาลกรณีฟ้องต่างจังหวัด)
 2. คำร้องขอขยายวางเงิน
 3. คำร้องขอวางเงิน
 4. แบบสำรวจความประสงค์ไกล่เกลี่ย
 5. ใบแต่งทนาย
 6. ใบมอบฉันทะ
 7. รวมแบบฟอร์ม
 8. แบบกรอกประวัติผู้พิพากษาสมทบ
 9. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับผู้พิพากษาสมทบ
 10. แบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลทะเบียนราษฎร
 11. คำสั่งเรียกโจทก์
 12. คำให้การจำเลย
 13. บัญชีพยาน
 14. บัญชีรายชื่อและที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง
 15. บันทึกการแจ้งข้อเท็จจริงต่อนิติกร
 16. บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 17. บันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 18. แบบคำขอคัดข้อมูลนิติบุคคล
 19. 40ก
 20. รง.1 คำฟ้อง (คำสั่งศาลกรณีพิจารณา ศรง5)
 21. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 22. รง.1 คำฟ้อง (กรณีฟ้องต่างจังหวัด)
 23. แบบทะเบียนราษฎ์ร
 24. รง.1 คำฟ้อง (ไม่มีคำสั่งศาล)
 25. รง.1 คำฟ้อง
 26. รง.2 คำร้อง
 27. หนังสือมอบอำนาจ
 28. หมายเรียกจำเลย
 29. อุทธรณ์
 30. คำร้อง
 31. ใบสั่งจ่ายเงิน
 32. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 33. แก้อุทธรณ์
ประกาศ
ประกาศ
 1. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
 2. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 80/2559 เรื่อง เวรปฏิบัติการของผู้พิากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
 3. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 31 รายการ
 4. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 7
 5. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
 6. ประกาศสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
 7. ประกาศสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแรงงานภาค 5
 8. ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ
 9. ประกาศสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5
คำสั่ง
 1. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 43/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม
 2. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 2/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
 3. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 12/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
 4. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 16/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
 5. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 25/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 6. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 26/2560 เรื่องเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
 7. คำสั่งศาลแรงงานภาค 5 ที่ 25/2560 เรื่องกำหนดวันปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่, นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามวาระโยกย้ายรอบเดือนเมษายน
อ่านข่าว : 334 | 18 เมษายน 2561 14:03

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

ข่าวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าว