ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ระหว่างเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กับ ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานของทุกศาลทั้งประเทศ

19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ระหว่างเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กับ ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานของทุกศาลทั้งประเทศ
                                    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
มอบหมายให้นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแรงงานภาค 5
เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ระหว่างเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กับ ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานของทุกศาลทั้งประเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ