ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

31 มกราคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 นาฬิกา ได้เดินทางไปนิเทศงานศาลจังหวัดลำพูน และศาลจังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5

31 มกราคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 นาฬิกา ได้เดินทางไปนิเทศงานศาลจังหวัดลำพูน และศาลจังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5
       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 นายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 และ
นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ศาลแรงงานภาค 5 ได้เดินทางไปนิเทศงานศาลจังหวัดลำพูน และศาลจังหวัดลำปาง
ตามโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5 เพื่อหารือและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับฟ้องคดีแรงงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับคดีแรงงานได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน
ไปในทิศทางเดียวกัน


เอกสารแนบ