ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่, นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามวาระโยกย้ายรอบเดือนเมษายน

9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่,  นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามวาระโยกย้ายรอบเดือนเมษายน
                 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์   อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับ
นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่,
นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางธิดารัตน์ วัชโรทัย    ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามวาระโยกย้ายรอบเดือนเมษายน ณ ศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ